Pygy Baýramdurdyýew: Oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny alamatlandyrýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny ýakmak ynanylan , Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew interwýu berdi: 

- Türkmenleriň taryhy ahalteke bedewi bilen aýrylmaz baglydyr.Türkmenler: “Atym – ganatym” diýýär. Bedew – türkmenleriň ganaty, taryhyň barşyna okgunlylyk beren gymmatlygy.Hut şoňa görä-de, Aşgabat Aziadasynyň açylyş dabarasy we tutuşlygyna onuň hemme çäreleri bedew bilen baglanyşykly boldy. 

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna galan 500 günüň sanalmagyna girişilmegi mynasybetli Gadymy Nusaý galasynda 2016-njy ýylyň 5-nji maýynda badalga berlen atly ýöriş Olimpiýa şäherjiginde tamamlandy. Bu atly ýöriş ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň içinden geçdi. 

Aziýa oýunlarynyň alawynyň gadymy türkmen topragy bolan Marguşda ýakylyp alynmagynyň çuňňur özboluşly manysy bar, çünki, alymlaryň pikirine görä, oda çokunmagyň dünýä dinleriniň ilkinjileriniň biri bolan zoroastrizm hut şu ýerde döräpdir. 

Atly ýigitlerimiziň 17-si “Aşgabat 2017” oýunlarynyň alawyny paýtagtymyza getirip, onuň açylyş dabarasyny ýatdan çykmajak, tolgundyryjy pursatlar bilen bezediler. Maňa Aziadanyň alawyny kabul etmek hem-de ony Aşgabadyň Olimpiýa stadionyna getirmek bagty miýesser etdi. 

Türkem halky: “ At agynan ýerde toý bolar” diýýär. Akhan atly bedewe atlanyp, alawy stadionyň merkezindäki gala şekilindäki münbere galdyrdym. Bu galanyň keşbi türkmeniň şan-şöhratly taryhynyň nyşanydyr. Bedewiň çarpaýa galyp, öňe okdurylmagy depginli ösüşlerimizi aňladýar. 

Bedewiň galanyň depesinde üç gezek aýlaw etmegi halkymyzyň däp-dessurlary bilen baglydyr. 3, 7, 9, 17 sanlar türkmenler üçin mukaddesdir, çünki olar bagt getirýär. Alawyň ýakyljak ýerinde sekizburçluk ýerleşdirilip, ol Oguzhanyň ýyldyzyny aňladýar. Men Aknahy çarpaýa galdyryp, şol sekizburçluga alawy ýetirenimde, ondan ot syçrap, bedewiň şekiliniň depesine täç bolup duran ýüzärligiň keşbindäki çanakda ot ýandy. 

Açylyş dabarasynda halkara ýaryşlaryň ençeme gezek ýeňijisi bolan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparymyz hem çykyş etdi. Topar dünýäde “behişdi” bedewlerimiziň gözelligini we ajaýyplygyny wagyz edýär. Onuň gazanan ajaýyp üstünlikleri milli at üstündäki oýunlar sungatynyň ýokary derejä ýetendigine şaýatlyk edýär. 

Biz ata-babalarymyzdan miras galan gadymy sungatymyzyň mynasyp dowam etdirilýändigine buýsanýarys. Ýaşlar bilen bir hatarda toparymyzyň iň ýaş agzalary hem uly üstünlik bilen çykyş edýärler. Olar ussatlyklaryny yzygiderli kämilleşdirýärler. 

Hormatly Prezidentimizi, hemmeleri “Aşgabat 2017” oýunlarynyň açylmagy bilen gutlaýaryn. Bu oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny, halkymyzyň agzybirligini, jebisligini, parahatçylyk söýüjiligini alamatlandyrýar.