Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna! Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy Hytaý Halk Respublikasynda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryny 2023-nji ýylyň 16-26-njy marty aralygynda sagat 07:00-19:00 çenli aralygynda Türkmenistanyň Ilçihanasynda açylyn 1-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşmaga çagyrýar. Saýlawlara 18 ýaşy dolan ähli Türkmenistanyň raýatlary gatnaşyp bilýärler. Saýlawa gatnaşyjynyň ýanynda Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hökmany bolmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar