Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisini kabul etdi

2023-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hirosi Sasakini kabul etdi.  

Diplomat döwlet Baştutanymyza Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň we ýurduň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň mähirli salamyny, şeýle hem Ýaponiýanyň Imperatorynyň türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ygtybarly binýady goýlan türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň okgunly ösdürilmegindäki goşandy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini ýetirdi.

Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, öz ýurdunyň umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Ilçini bu jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de diplomatik wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Söhbetdeşligiň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan üçin Ýaponiýa möhüm hyzmatdaş döwlet bolmak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk uzak möhletleýin strategik häsiýete eýedir.

 Ýurtlarymyzyň arasyndaky döwletara gatnaşyklar hemişe özara hormat goýmak we birek-birege goldaw bermek tejribesine eýerýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de halkara syýasatyň we sebit gatnaşyklarynyň özara gyzyklanma bildirilýän meseleleri boýunça, aýratyn-da, dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen bagly Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň garaýyşlarynyň meňzeşdigini ýa-da gabat gelýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Nygtalyşy ýaly, bu ugurda iki ýurduň tagallalaryny utgaşdyrmakda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ýapon we ýapon-türkmen komitetlerine uly orun degişlidir. Komitetleriň işini has giň gerim bilen alyp barmak iki döwletiň köptaraply mümkinçiligini ulanmakda aýratyn ähmiýete eýedir.

Prezident Serdar Berdimuhamedow ykdysady hyzmatdaşlygyň innowasiýalary we täze tehnologiýalary, iň öňdebaryjy tejribeleri öz içine almak bilen, ylmyň, tehnikanyň ösen derejelerine daýanmalydygyny belläp, bu babatda Türkmenistan bilen dünýä belli ýapon kompaniýalarynyň arasynda ýola goýlan netijeli işewürlik gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilýändigine ünsi çekdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda iki ýurduň milli bähbitlerini göz öňünde tutmak arkaly netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk meselesine degip geçmek bilen, söhbetdeşler Türkmenistanda we Ýaponiýada yzygiderli geçirilýän sergileriň, Medeniýet günleriniň hem-de beýleki medeni çäreleriň döwletara gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegi üçin möhüm ähmiýete eýedigini bellediler. Türkmen hünärmenleriniň we ýaşlarynyň Ýaponiýada bilim almaklary, tejribe okuwlaryna gatnaşmaklary ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen tagallalara oňyn täsirini ýetirýär.