Türkmenistan bilen UNEP-iň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

2023-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekişmek dabarasy geçirildi.

Bu resminama Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministri Ç.Babanyýazow hem-de UNEP-iň Senagat we ykdysadyýet bölüminiň müdiri Ş.Agarwal-Han gol çekdiler.

Resminamanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň möhüm taraplaryndan biri hökmünde howa bilen bagly tehnologiýalary Türkmenistana we Merkezi Aziýa döwletlerine çekmek üçin düzülen sebitleýin maksatnamalary, şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde innowasiýalary we tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, Ähtnama howa bilen bagly iň täze tehnologiýalar we çözgütler barada bilim alyşmak üçin birnäçe çäreleri öz içine alýar.